هبلکس داراب

هبلکس داراب هبلکس داراب . هبلکس لار و هبلکس لامرد . هبلکس مهر . این چهار شهرستان جز استان فارس هستند و جنوبی  ترین شهرستان های این استان نیز میتوان نام برد که با استان هرمزگان نیز همسایه است . این شهرستان ها اب هوای گرم و خشک دارند .  اما هبلکس در این شهر […]