بلوک هبلکس بیرجند

بلوک هبلکس بیرجند بلوک هبلکس بیرجند . بلوک هبلکس قائنات و بلوک هبلکس خوسف . بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی است و مرکز استان نیز نام دارد . و با شهر های قائنات و خوسف نیز  همسایه و همجوار است . این شهرستان ها اب هوای تابستان گرم و خشک دارند و از طرفی در […]