هبلکس بندرعباس

هبلکس بندرعباس هبلکس بندرعباس هبلکس حاجی آباد و هبلکس بندر خمیر . این شهر ها در استان هرمزگان هستند بندر عباس بزرگترین شهر جنوب ایران است این شهر که دو بندر بزرگ و مهم دارد که اقتصاد این شهر را فعال نگه داشته است . شهر بندر خمیر هم زیبا ترین شهر منطقه است . […]